Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Ingezonden
66 jaar NAVO-lidmaatschap

door Kees Mattijsen

De in 1971 uit de Sovjet-Unie vertrekkende Nederlandse ambassadeur G. Beelaerts van Blokland zei over het gebrek aan communicatie tussen hemzelf en het Nederlandse ministerie: "Wat ik hier in Moskou werkelijk doe, komt vrijwel alleen neer op het rechttrekken van misvattingen thuis." Hij vervolgde: "Verder dan een enge ambtelijke kring dringen deze rechtzettingen nauwelijks door. Het resultaat is dat de meningen van de NAVO en Europa in Brussel de resultante zijn van nationale misvattingen."

Is het verbazingwekkend hoeveel misvattingen en vooroordelen een eindproduct oplevert dat door jarenlange propaganda en zeer duidelijke onwaarheden over het socialisme en doelstellingen, in het brein van de westerse mens is geplant?


Uit: DvhN 10 -09-2014

Een balans van 66 jaar NAVO

Op 4 april 1949 werd in Washington de NAVO opgericht, de militair-politieke macht van het westers imperialisme, onder leiding van en overheerst door de VS, na WO II de sterkste imperialistische macht. Het werd als wapen ingezet om de Sovjet-Unie en andere socialistische landen te ondermijnen en intimideren.

Als reactie op de inlijving in 1955 van een herbewapend West-Duitsland in de NAVO, met aan het hoofd officieren van Hitler, gevoegd aan de duidelijk agressieve (atomaire) bedoelingen van de NAVO, richtten de Sovjet-Unie en andere socialistische landen op 14 mei 1955 het Warschaupact op, als defensief bolwerk tegen de imperialistische bedreigingen. Intussen beweerde de NAVO propagandamachine als tegenwicht te dienen tegen het Warschaupact - dat nota bene pas 6 jaar later werd opgericht (!).

Toen de Sovjet-Unie en het socialistische blok waren uiteengevallen, was er geen reden meer de NAVO te laten voortbestaan. Om het voortbestaan echter te redden werd een nieuwe strijdkreet gelanceerd: 'de vrede moest worden gegarandeerd'!

De 'nieuwe wereldorde'

In 1993 lanceerde de Amerikaanse regering à la nazi-Duitsland op brutale wijze haar doelstelling: niet minder dan de wereldheerschappij!
"Geen rivaliserende macht mag ontstaan in West-Europa, Azië of het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie"; "geen verzameling van volkeren kan streven naar regionale dominantie, omdat die hen zou zetten op het pad naar globale rivaliteit met de Amerikaanse supermacht".

In plaats van het 'vredesdividend' beloofd door de imperialistische politiek, bracht de NAVO ons in het post-Koude Oorlog tijdperk tot nog meer militaire uitgaven, eindeloze oorlogen, en de omsingeling van Rusland.

Het is geen toeval dat, na de ontbinding van het Warschaupact en na de ineenstorting van het socialistische blok, de eerste oorlog op ons continent werd gevoerd door de NAVO: in 1999 tegen Joegoslavië.
Onder het mom van het stoppen van 'etnische zuiveringen', het afwenden van een 'humanitaire ramp' creëerde de NAVO - die nog altijd voorgeeft beschermer van 'mensenrechten en democratie' te zijn, de ergste humanitaire ramp in Europa sinds 1945. Het onthulde zijn ware gedaante: de morele verdorvenheid, corruptie, cynisme en volslagen schaamteloosheid, alleen mogelijk dankzij hulp van mediahandlangers en de meeste politieke partijen in Europa.

Een coalitie van 19 van de rijkste landen ter wereld, met een gezamenlijk militair budget van meer dan 500 miljard dollar, voerde een totale oorlog tegen het kleine Joegoslavië ten gunste van de imperialistische 'nieuwe wereldorde'. Gedurende 78 dagen daalde er een regen van 80.000 ton explosieven op Joegoslavië. Barbaarse bombardementen, verkocht als een 'humanitaire interventie', vielen neer op scholen, ziekenhuizen, boerderijen, bruggen, wegen, spoorwegen, tv-stations, historische monumenten, musea, fabrieken, raffinaderijen en woonwijken. Nederland bombardeerde volop mee. Het was een voorbode van meer roofzuchtige oorlogen, van Afghanistan tot Libië.


Uit: DvhN 10 -09-2014

De NAVO is een moorddadig instrument voor het verkrijgen van imperialistische wereldoverheersing. Het vermorzelt alle fundamentele rechten van de volkeren en de beginselen van het internationale recht. Opnieuw een bewijs - net als de latere oorlogen tegen Irak, Libië en Syrië en de talloze oorlogen die er aan vooraf gingen - van de verrotting en het faillissement van met name de sociaaldemocratische partijen en vakbondsleiders in Europa, aangevuld met 'liberale' oorlogshitsers die met hen de NAVO tot vandaag toe geen strobreed in de weg leggen.

Nederland

Ook Nederland trad in 1949 toe tot de NAVO. Vervolgens zijn zesenzestig jaar lang jaarlijks astronomische bedragen onttrokken aan civiele doelen als gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs en ga zo maar door. Wat is daarvan de logica? Tot vandaag kunnen alle rechtse regeringen ongehinderd hun gang gaan met hulp van z.g. arbeiderspartijen die hen geen strobreed in de weg leggen als het er op aankomt. Was er ooit nog een communistische partij die consequent tegen NAVO-lidmaatschap en bewapeningswedloop ageerde, vandaag de dag is er niet één parlementaire partij te bekennen die zich tegen dit NAVO-bondgenootschap uitspreekt.

Deze partijen helpen mee enorme schulden op schulden te bouwen voor wapens die wij niet nodig hebben. Aankopen die uitsluitend het militair-industrieel complex ten goede komen. Serieuze bedreigingen zijn er niet, deze worden verzonnen. De verhevigde demonisering van Rusland brengt daarmee een oorlog dichterbij.

Frank SlijperIk citeer het volgende uit een recent vraaggesprek met de Nederlandse econoom Frank Slijper, te vinden op De Wereld Morgen van 5 maart jl.:

"Zowel de Nederlandse industrie als het leger hebben een gedeeld belang om bedreigingen te overdrijven, ten koste van de burgers die de rekening betalen. Ze willen ons doen geloven dat de economie in gevaar komt door verdere besparingen op defensie, terwijl militair verbruik in feite een zeer dure banenschepper is gebleken. Terwijl men opschept over enorme resultaten voor werkgelegenheid die vaak niet worden geboekt, blijkt het in de realiteit bijna altijd een schandalige ondersteuning van een industrie die volledig ongeschikt is om te overleven.

De bezuinigingsmaatregelen, voornamelijk pas sinds 2010 - trof het personeel veel meer dan de wapeninvesteringen. De militaire uitgaven van veel Europese landen zijn vandaag hoger dan 10 jaar geleden. Ook al is Europa veiliger dan ooit en zijn er geen serieuze bedreigingen. Dus de militaire mantra dat uitgaven onder een geloofwaardig niveau zijn gedaald, is volledig ongegrond.

In Nederland kiezen vakbonden vaak blindelings de kant van het leger en bedrijven die nieuwe wapendeals bevorderen, omdat ze uitstekende vooruitzichten op werkgelegenheid beloven. En de geschiedenis herhaalt zich hier keer op keer, helaas, terwijl er met veel minder geld werkgelegenheid kan worden gecreëerd elders in de economie. Dat toon ik aan met voorbeelden in mijn rapport."

Einde ctaat.

De NAVO vernietigt om te redden…

Dat is de enig juiste omschrijving van een neonazi-alliantie die hand en spandiensten verleend aan het beleid van de VS, dat door oorlog, vernietiging, terreur en landroof, op werelddominantie is gericht.

Wij zijn partners in misdaad, maken ons medeschuldig door lafhartig alle opdrachten uit te voeren die ons worden opgedragen. Wij staan toe dat soevereine staten worden aangevallen en onder de voet worden gelopen die niet het dictaat van de VS wensen te volgen. Wij gaan voorbij aan het feit dat de Verenigde Staten de grootste leveranciers zijn van het terrorisme in heel de wereld. Wie betaalt hiervoor de prijs? U betaalt die prijs want de vijand zit ook binnen ons land. De afbraak van sociale rechten is in volle gang. Er worden astronomische bedragen uitgetrokken om ons land op oorlogssterkte te brengen. Dat gaat ten koste van al die verworvenheden waar vele jaren voor is gestreden.

Als u weer eens wordt uitgenodigd aan de verkiezingen deel te nemen, bedenk dan dat er geen enkele parlementaire partij in Nederland is te bekennen die aan een continue volkerenmoord gepleegd door de VS en NAVO een einde wil maken. Dat wij, of we willen of niet, tot mededader worden gemaakt door hen die alleen maar crises en afbraak weten te organiseren. Staan wij dat nog langer toe?

Het rapport van Frank Slijper: 'Guns, debt and corruption'


Share |